لیست قیمت – فروش فیلتر هیدرولیک ساکورا

فروش فیلتر هیدرولیک ساکورا در تهران و سراسر کشور

در حال نمایش 20 نتیجه

برند

فیلتر گیربکس و هیدرولیک ساکورا مدل H-4904

شماره فنی محصول: h-4904
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر گیربکس و هیدرولیک ساکورا مدل H-28050

شماره فنی محصول: h-28050
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر گیربکس و هیدرولیک ساکورا مدل H-28020

شماره فنی محصول: h-28020
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر گیربکس و هیدرولیک ساکورا مدل H-27360

شماره فنی محصول: h-27360
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر گیربکس و هیدرولیک ساکورا مدل H-27320

شماره فنی محصول: h-27320
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر گیربکس و هیدرولیک ساکورا مدل H-2724

شماره فنی محصول: h-2724
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر گیربکس و هیدرولیک ساکورا مدل H-28080

شماره فنی محصول: h-28080
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر گیربکس و هیدرولیک ساکورا مدل H-28040

شماره فنی محصول: h-28040
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر گیربکس و هیدرولیک ساکورا مدل H-27251

شماره فنی محصول: h-27251
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر گیربکس و هیدرولیک ساکورا مدل H-1015

شماره فنی محصول: h-1015
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر گیربکس و هیدرولیک ساکورا H-5502

شماره فنی محصول: h-5502
نوع فیلتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک

کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر گیربکس و هیدرولیک ساکورا مدل H-7911

شماره فنی محصول: h-7911
نوع فیلتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک

کارخانه سازنده

Sakura

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

۴۵۰ میلیمتر

قطر ۱ (میلیمتر)

۱۵۰ میلیمتر

قطر دهانه

۱۱۰ میلیمتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک ساکورا مدل H-5613

شماره فنی محصول: h-5613
نوع فیلتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک

کارخانه سازنده

Sakura

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

197،190 میلیمتر

قطر ۱ (میلیمتر)

۱۵۰ میلیمتر

قطر دهانه

73.5 میلیمتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک ساکورا H-5635

شماره فنی محصول: h-5635
نوع فیلتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک

کارخانه سازنده

Sakura

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

۲۳۴ میلیمتر

قطر ۱ (میلیمتر)

۱۰۱ میلیمتر

قطر دهانه

۵۹ میلیمتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک ساکورا H-5637

شماره فنی محصول: h-5637
نوع فیلتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک

کارخانه سازنده

Sakura

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

۲۳۲.۵ میلیمتر

قطر ۱ (میلیمتر)

۹۵ میلیمتر

قطر دهانه

۴۹.۵ میلیمتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک ساکورا H-5646

شماره فنی محصول: H-5646
نوع فیلتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک

کارخانه سازنده

Sakura

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

200 میلیمتر

قطر ۱ (میلیمتر)

۱۵۰ میلیمتر

قطر دهانه

92 میلیمتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک ساکورا H-2725

شماره فنی محصول: H-2725
نوع فیلتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک

کارخانه سازنده

Sakura

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

455،450 میلیمتر

قطر ۱ (میلیمتر)

۱۵۰ میلیمتر

قطر دهانه

85 میلیمتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک ساکورا H-2719

شماره فنی محصول: h-2719
نوع فیلتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک

کارخانه سازنده

Sakura

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

83.5 , 87 میلیمتر

قطر ۱ (میلیمتر)

43.5 میلیمتر

قطر دهانه

21.5 میلیمتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک ساکورا H-5503

شماره فنی محصول: h-5503
نوع فیلتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک

کارخانه سازنده

Sakura

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

۲۲۸ میلیمتر

قطر ۱ (میلیمتر)

۱۳۰ میلیمتر

قطر دهانه

۸۴.۴ میلیمتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک ساکورا H-5504

شماره فنی محصول: h-5504
نوع فیلتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک

کارخانه سازنده

Sakura

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

۲۳۴ میلیمتر

قطر ۱ (میلیمتر)

۱۰۱ میلیمتر

قطر دهانه

۵۹ میلیمتر