لیست قیمت فیلتر آبگیر گازوئیل شور

فیلتر آبگیر گازوئیل شور در تهران و سراسر کشور

در حال نمایش 21 نتیجه

برند

فیلتر آبگیر گازوئیل شور مدل SFR 1453ao

شماره فنی محصول: SFR 1453ao
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

SURE

فیلتر آبگیر گازوئیل شور مدل SFR 1610fw

شماره فنی محصول: SFR 1610fw
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

SURE

فیلتر آبگیر گازوئیل شور مدل SFR 1212fw

شماره فنی محصول: SFR 1212fw
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

SURE

فیلتر آبگیر گازوئیل شور مدل SFR 1210fw

شماره فنی محصول: SFR 1210fw
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

SURE

فیلتر آبگیر گازوئیل شور مدل SFR 1201fw

شماره فنی محصول: SFR 1201fw
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

SURE

فیلتر آبگیر گازوئیل شور مدل SFR 1102fw

شماره فنی محصول: SFR 1102fw
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

SURE

فیلتر آبگیر گازوئیل شور مدل SFR 0770fw

شماره فنی محصول: SFR 0770fw
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

SURE

فیلتر آبگیر گازوئیل شور مدل SFR 0530

شماره فنی محصول: SFR 0530
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

SURE

فیلتر آبگیر گازوئیل شور مدل SFR0145FW

شماره فنی محصول: SFR0145FW
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

SURE

فیلتر آبگیر گازوئیل شور مدل SFR0124

شماره فنی محصول: SFR0124
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

SURE

فیلتر آبگیر گازوئیل شور مدل SFR1280FW

شماره فنی محصول: SFR1280FW
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

SURE

فیلتر آبگیر گازوئیل شور مدل SFR 5005

شماره فنی محصول: SFR5005
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

SURE

فیلتر آبگیر گازوئیل شور مدل SFR3445FW

شماره فنی محصول: SFR3445FW
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

SURE

فیلتر آبگیر گازوئیل شور مدل SFR 1301w

شماره فنی محصول: SFR1301w
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

SURE

فیلتر آبگیر گازوئیل شور مدل SFR 1280

شماره فنی محصول: SFR1280
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

SURE

فیلتر آبگیر گازوئیل شور مدل SFR 1216

شماره فنی محصول: SFR1216
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

SURE

فیلتر آبگیر گازوئیل شور مدل SFR0143FW

شماره فنی محصول: SFR0143FW
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

SURE

فیلتر آبگیر گازوئیل شور مدل SFR0103FW

شماره فنی محصول: SFR0103FW
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

SURE

فیلتر آبگیر گازوئیل شور مدل SFR0101FW

شماره فنی محصول: SFR0101FW
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

SURE

فیلتر آبگیر گازوئیل شور مدل SFF 3550

شماره فنی محصول: SFF3550
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

SURE

فیلتر آبگیر گازوئیل شور مدل SFF1442

شماره فنی محصول: SFF1442
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

SURE

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

۱۷۳.۴

قطر ۱ (میلیمتر)

۷۶

قطر دهانه

M16X1.5-6H

نوع واشر

مربع

اطلاعات فیلتر

با دوشاخه تخلیه