فیلتر گازوئیل ساکورا

فیلتر گازوئیل ساکورا در تهران و سراسر کشور

در حال نمایش 19 نتیجه

نوع فیلتر
برند

فیلتر گازوئیل ساکورا مدل FC-2205

شماره فنی محصول: FC-2205
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر گازوئیل ساکورا مدل FC-1801

شماره فنی محصول: FC-1801
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر گازوئیل ساکورا مدل FC-1702

شماره فنی محصول: FC-1702
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر گازوئیل ساکورا FC-1503

شماره فنی محصول: FC-1503
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر گازوئیل ساکورا FC-1108

شماره فنی محصول: FC-1108
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر گازوئیل ساکورا FC-1104

شماره فنی محصول: FC-1104
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر گازوئیل ساکورا FC-1103

شماره فنی محصول: FC-1103
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر گازوئیل ساکورا FC-1005

شماره فنی محصول: FC-1005
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر گازوئیل ساکورا FC-1003

شماره فنی محصول: FC-1003
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر گازوئیل ساکورا FC-1001

شماره فنی محصول: FC-1001
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر گازوئیل ساکورا FC-5703

شماره فنی محصول: FC-5703
نوع فیلتر

فیلتر گازوئیل

کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر گازوئیل ساکورا EF-5713

شماره فنی محصول: Ef-5713
نوع فیلتر

فیلتر گازوئیل

کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر گازوئیل ساکورا EF-5710

شماره فنی محصول: Ef-5710
نوع فیلتر

فیلتر گازوئیل

کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر گازوئیل ساکورا EF-5725

شماره فنی محصول: Ef-5725
نوع فیلتر

فیلتر گازوئیل

کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر گازوئیل ساکورا EF-5704

شماره فنی محصول: Ef-5704
نوع فیلتر

فیلتر گازوئیل

کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر گازوئیل ساکورا EF-5723

شماره فنی محصول: Ef-5723
نوع فیلتر

فیلتر گازوئیل

کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر گازوئیل ساکورا FC-5516

شماره فنی محصول: Fc-5516
نوع فیلتر

فیلتر گازوئیل

کارخانه سازنده

Sakura

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

۱۷۶ میلیمتر

قطر ۱ (میلیمتر)

۸۰ میلیمتر

قطر دهانه

7/8-14 UNF-2B

فیلتر گازوئیل ساکورا EF-2702

شماره فنی محصول: Ef-2702
نوع فیلتر

فیلتر گازوئیل

کارخانه سازنده

Sakura

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

۱۹۳، ۲۰۵ میلیمتر

قطر ۱ (میلیمتر)

۹۴ میلیمتر

قطر دهانه

۲۶ میلیمتر

فیلتر گازوئیل ساکورا EF-2701

شماره فنی محصول: Ef-2701
نوع فیلتر

فیلتر گازوئیل

کارخانه سازنده

Sakura