لیست قیمت فیلتر گازوئیل شور

فیلتر گازوئیل شور در تهران و سراسر کشور

نمایش دادن همه 19 کالا

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0723

۲,۰۵۷,۰۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0723 فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت صنعت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0712

۵,۵۶۶,۰۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0712 فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت صنعت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0631

۵,۷۸۳,۸۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0631  فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت صنعت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0625

۵,۶۷۴,۹۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0625  فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت صنعت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0603

۲,۶۶۲,۰۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0603  فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت صنعت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0202

۷,۲۶۰,۰۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0202 فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت صنعت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0063

۵,۰۳۳,۶۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0063 فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت صنعت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0052

۲,۷۳۴,۶۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0052  فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت صنعت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0034

۵,۳۲۴,۰۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0034  فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت صنعت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF 1613

۴,۲۸۵,۹۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF 1613 فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF 0624

۴,۶۵۸,۵۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF 0624 فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF 0300

۲,۴۷۵,۷۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF 0300 فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF 0006

۴,۴۱۹,۰۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF 0006 فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF 9981E

۴,۰۸۶,۲۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF 9981E فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF 9267E

۳,۵۱۳,۹۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF 9267E فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF 5488

۲,۹۲۸,۲۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF 5488 فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF 1315

۲,۹۵۴,۹۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF 1315 فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF 0201

۷,۲۰۰,۸۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF 0201 فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF 8422

۲,۶۸۸,۷۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF 8422 فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت