نمایش 1–12 از 19 کالا

حالت نمایش 9 12 18 24

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0723

۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0723 فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت صنعت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0712

۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0712 فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت صنعت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0631

۴,۷۸۰,۰۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0631  فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت صنعت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0625

۴,۶۹۰,۰۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0625  فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت صنعت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0603

۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0603  فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت صنعت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0202

۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0202 فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت صنعت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0063

۴,۱۶۰,۰۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0063 فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت صنعت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0052

۲,۲۶۰,۰۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0052  فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت صنعت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0034

۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF0034  فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت صنعت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF 1613

۳,۵۴۲,۰۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF 1613 فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF 0624

۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF 0624 فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت

فیلتر گازوئیل شور مدل SFF 0300

۲,۰۴۶,۰۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل شور مدل SFF 0300 فیلتر گازوئیل SURE مانند سایر دستگاه های فیلتراسیون که شرکت شور، برای حفظ کیفیت