لیست قیمت فیلتر Donaldson

نمایندگی فیلتر Donaldson در تهران و سراسر کشور

نمایش 1–24 از 45 کالا

فیلتر هواکش دونالدسون P181137

شماره فنی محصول: P181137
نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Donaldson

فیلتر هواکش دونالدسون X006253

شماره فنی محصول: X006253
نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Donaldson

فیلتر هواکش دونالدسون P821938

شماره فنی محصول: P821938
نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Donaldson

فیلتر هواکش دونالدسون X770721

شماره فنی محصول: X770721
نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Donaldson

فیلتر هواکش دونالدسون X770892

شماره فنی محصول: X770892
نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Donaldson

فیلتر هواکش دونالدسون X006244

شماره فنی محصول: X006244
نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Donaldson

فیلتر هواکش دونالدسون X70651

شماره فنی محصول: X70651
نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Donaldson

فیلتر هواکش دونالدسون P532410

شماره فنی محصول: P532410
نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Donaldson

فیلتر هیدرولیک دونالدسون P550445

شماره فنی محصول: P550445
نوع فیلتر

فیلتر روغن هیدرولیک

کارخانه سازنده

Donaldson

فیلتر هیدرولیک دونالدسون P550084

شماره فنی محصول: P550084
نوع فیلتر

فیلتر روغن هیدرولیک

کارخانه سازنده

Donaldson

فیلتر هیدرولیک دونالدسون P179342

شماره فنی محصول: P179342
نوع فیلتر

فیلتر روغن هیدرولیک

کارخانه سازنده

Donaldson

فیلتر هیدرولیک دونالدسون P176567

شماره فنی محصول: P176567
نوع فیلتر

فیلتر روغن هیدرولیک

کارخانه سازنده

Donaldson

فیلتر هیدرولیک دونالدسون P173689

شماره فنی محصول: P173689
نوع فیلتر

فیلتر روغن هیدرولیک

کارخانه سازنده

Donaldson

فیلتر هیدرولیک دونالدسون P173042

شماره فنی محصول: P173042
نوع فیلتر

فیلتر روغن هیدرولیک

کارخانه سازنده

Donaldson

فیلتر هیدرولیک دونالدسون P165675

شماره فنی محصول: P165675
نوع فیلتر

فیلتر روغن هیدرولیک

کارخانه سازنده

Donaldson

فیلتر هیدرولیک دونالدسون P165569

شماره فنی محصول: P165569
نوع فیلتر

فیلتر روغن هیدرولیک

کارخانه سازنده

Donaldson

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

۲۹۳ میلیمتر

قطر ۱ (میلیمتر)

۱۲۲ میلیمتر

قطر دهانه

1 3/4-12 UNF-2B

فیلتر آبگیر دونالدسون P55216

شماره فنی محصول: P55216
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

Donaldson

فیلتر آبگیر دونالدسون P553200

شماره فنی محصول: P553200
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

Donaldson

فیلتر آبگیر دونالدسون P551864

شماره فنی محصول: P551864
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

Donaldson

فیلتر آبگیر دونالدسون P551424

شماره فنی محصول: P551424
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

Donaldson

فیلتر آبگیر دونالدسون P550904

شماره فنی محصول: P550904
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

Donaldson

فیلتر آبگیر دونالدسون P550900

شماره فنی محصول: P550900
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

Donaldson

فیلتر آبگیر دونالدسون P550748

شماره فنی محصول: P550748
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

Donaldson

فیلتر آبگیر دونالدسون P550747

شماره فنی محصول: P550747
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

Donaldson